Close
РЕГИСТРИРАЙ СЕ!
+
ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ
Само професионалните профили се виждат в галерията дизайнери.

длъжност::::
сайт::::
телефон::::
лице за контакт::::
адрес::::
допълнителна информация::::

+ РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Close
ЗАБРАВЕНА ПАРОЛА!

+ ИЗПРАТИ
Close

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на сайта www.dibla.com

І. Въведение. Дефиниции

С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между "Десенс Плюс" ЕООД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201753647, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, бул. "Липник" № 123, Бизнес парк Русе, корпус А, ет. 1 и потребителите на интернет сайта WWW.DIBLA.COM.

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1.1. "Потребител" е всяко физическо или юридическо лице, което ползва предоставяните през уебсайта DIBLA.COM услуги и ресурси;
1.2. "Потребителски профил" е обособена част в сайта DIBLA.COM, съдържаща
информация за потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от "Десенс Плюс" ЕООД, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията,  да променя паролата си за достъп и др.
1.3. "Потребителско име" е избран от потребителя уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в сайта DIBLA.COM.
1.4. "Парола" е избран от потребителя код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия.
1.5. "Търговски съобщения" са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
1.6. "Потребителско съдържание" е всякакви данни, информация, текст, файлове, софтуер, фотографии, графики, видеоматериали, съобщения, електронни препратки, както и всякакви други материали, включително, но не само, мненията и коментарите, които Потребителят качва на уебсайта DIBLA.COM. 
1.7. "Случайно събитие" е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
1.8. "Злоумишлени действия" са действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
1.9. "Сървър" е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.
1.10. "Уебсайт"/"Сайт" е обособеното място в глобалната интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси.

ІІ. Предмет на договора

2.1. "Десенс Плюс" ЕООД чрез сайта DIBLA.COM  предоставя в режим on-line на Потребителя предвидените в тези Общи условия услуги ("Услугите"), при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания. 
2.2. Част от Услугите на Уебсайта DIBLA.COM  се предоставят на всички Потребители без да е необходима предварителна регистрация. Такива са реклами, новини, дизайнери, галерия.
2.3. Използването на част от Услугите на Уебсайта DIBLA.COM  е възможно само след предварителна регистрация, създаване на Потребителски профил на Потребителя и въвеждане на потребителското име и паролата. Такива са публикуване на проект, коментиране, борса, конкурси, избор на дизайнер, както и услуга "Профил", състояща се в предоставяне на ограничено по размер свободно дисково пространство на сървър на "Десенс Плюс" ЕООД, на което Потребителят може да създаде свой Уебсайт с професионална насоченост по предварително определен модел. Потребителят може да въвежда или да премахва Потребителско съдържание от страниците на своя Уебсайт и да определя кои от тях да бъдат достъпни за трети лица и да бъдат публикувани в директорията на личните страници на регистрираните Потребители на DIBLA.COM.

ІІІ. Конкурси

3.1. Потребителите могат да участват в конкурси, като качат своите идейни проекти в подходяща форма за участие. Условията за участие, провеждане и класиране в конкурс, обявен на сайта DIBLA.COM  се посочват конкретно за всеки отделен конкурс.
3.2. Потребителите се съгласяват, че публикуваните на сайта DIBLA.COM проекти във връзка с конкурс могат да се ползват от "Десенс Плюс" ЕООД след приключване на конкурса, независимо от класирането, без да имат каквито и да било имуществени или други претенции за това.

ІV. Публикуване на идеен проект

4.1. Идеен проект е всеки текст, данни, снимки, проекти, чертежи, технически спецификации, видео, звук или качени други материали от дизайнерите като част от идейни проекти. "Десенс Плюс" ЕООД не се обвързва по отношение на надеждността, точността, качеството или осъществимостта на всеки един от публикуваните на сайта идейни проекти. Съдържанието на публикуван идеен проект остава единствената и изключителна отговорност на потребителя, който го е качил на сайта.
4.2. Потребителят, който получи идеен проект разбира, че DIBLA.COM не предоставя изпълними архитектурни решения, но е предназначен само като средство за получаване на общи указания, които могат да направляват потребителя в проучване на решение на пазара с помощта на квалифициран професионалист.
4.3. Потребителите приемат, че идейните проекти, които са публикували на сайта, не обвързват "Десенс Плюс" ЕООД със задължение за достъпност на сайта след изтичане на срока на съответния конкурс, за който са били създадени или публикувани на сайта. "Десенс Плюс" ЕООД има право да изтрие всеки идеен проект по своя преценка, изцяло или частично, ако получи сигнали/жалби/нареждания и/или сметне това за уместно, за да се защити сайта и/или когато има друго основание да го направи.

V. Условия за ползване

5.1. DIBLA.COM е платформа, предназначена за предоставяне на услуги в полза на хора, интересуващи се от оценяването и насърчаването на идеи, основани на тенденции и стилове на архитектурното проектиране, интериорния и екстериорен дизайн, продуктовия дизайн.
Потребителите на сайта приемат и се задължават да спазват Общите условия. С всяко ползване на услуги на сайта, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавна или която и да е друга интернет страница, потребителите декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват. 5.2. "Десенс Плюс" ЕООД има право едностранно да изменя и допълва Общите условия, като при извършването на такава промяна уведомява потребителите чрез публикуване на изменените Общи условия на сайта преди влизането им в сила.
5.3. Потребителите получават възможност за публикуване на материали на сайта и/или за публикуване на коментари във връзка със съдържание, публикувано на сайта, както и за ползване на посочените в т. 2.3. услуги, след предварителна регистрация съобразно посочените условия. При регистрация на непълнолетно лице, същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия. В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст, регистрацията следва да се извърши от родител или настойник на същото, като родителят се съглaсява с Общите условия.
5.4. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.
5.5. Всяко използване от потребителите на съдържанието на сайта, включително записване, копиране, публикуване, възпроизвеждане, разпространение, излъчване, предаване и препредаване по електронна съобщителна мрежа, публикуване в интернет, публично показване, преработка или използване по какъвто и да е друг начин, извън посочените в настоящите Обши условия, на съдържание от сайта може да става само с изричното разрешение от страна на "Десенс Плюс" ЕООД.

VІ. Сключване на договора

6.1. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, изразено с приемането на настоящите Общи условия.
6.2. Договорът се сключва на български език.
6.3. Договорът има действие:
- за нерегистрираните Потребители – до преустановяване на ползването на услугите на DIBLA.COM ;
- за регистрираните Потребители – за неопределен срок от регистриране на Потребителя до прекратяването на договора по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

VІІ. Права и задължения на страните

7.1. При ползване на Услугите на платформата DIBLA.COM, Потребителят има право да помества на уебсайта Потребителско съдържание, включващо какъвто и да било обект на интелектуална собственост, единствено в случай, че е носител на съответните права на интелектуална собственост върху него или е получил правото да го използва на валидно правно основание. 
7.2. Потребителят се задължава при ползване на предоставяните на сайта DIBLA.COM услуги да не помества на сайта и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица Потребителско съдържание – информация, данни, текст, файлове, софтуер, видео, фотографии, графики, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали:
- противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
- нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;
7.3. Потребителят може да използва съдържание, публикувано на уебсайта DIBLA.COM единствено за лично ползване с нетърговски цели при спазване изискванията на настоящите Общи условия.
7.4. "Десенс Плюс" ЕООД няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на платформата, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребителя при ползването от негова страна на услугите.
7.5. "Десенс Плюс" ЕООД има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания.
7.6. С натискане на бутона "Регистрирай се", потребителят декларира, че напълно разбира съдържанието на настоящите Общи условия и се съгласява да бъде юридически обвързан от тях.
7.7. "Десенс Плюс" ЕООД може да използва публикувано Потребителско съдържание под каквато и да е форма за популяризиране на сайта DIBLA.COM и търговската марка дибла.

VІІІ. Интелектуална собственост

8.1. С разполагането на Потребителско съдържание под каквато и да е форма на Уебсайта DIBLA.COM, Потребителят предоставя на "Десенс Плюс" ЕООД правото да го използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет, печатни издания или по друг начин, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до него, който достъп е неограничен от място, време и територия, без да дължи възнаграждение за това. "Десенс Плюс" ЕООД ползва това право не само за времето, за което Потребителското съдържание е поместено на сайта, но и след премахването или изтриването му за популяризиране на сайта DIBLA.COM и търговската марка дибла. 
8.2. В случай, че предоставеното Потребителско съдържание включва обекти на интелектуална собственост, Потребителят декларира, че е носител на съответните права на интелектуална собственост върху тях или има правото да използва съответните материали, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на Сайта и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава права на интелектуална собственост, лични или други права на трети лица. При публикуване на новини и фотографии Потребителят посочва техния източник или автор.
8.3. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, Потребителят има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на "Десенс Плюс" ЕООД, на други потребители или на съответно указаните лица. Потребителят има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на Услугите, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, както и в случай, че съответното съдържание е предоставено от него или е получил изричното съгласие на съответните правоносители. Независимо от горното Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е "Десенс Плюс" ЕООД или друг потребител.
8.4. Потребителят е единствен отговорен за законността на Потребителското съдържание, което публикува или прави достъпно чрез ползването на услугите на Уебсайта DIBLA.COM, както и за действията си по публикуването му и за последствията от това публикуване. 
8.5. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на Уебсайта, извън Потребителското съдържание, разположено от Потребителите на Уебсайта DIBLA.COM, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения, и/или Закона за промишления дизайн и принадлежат на "Десенс Плюс" ЕООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на "Десенс Плюс" ЕООД и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. 
8.6. В случай на нарушени права на интелектуална собственост от потребител на сайта, ощетеният им носител следва да уведоми администратора в писмена форма на електронна поща office@dibla.com или на посочения в началото адрес на управление. Уведомлението следва да съдържа точно идентифициране на материала, за който се твърди, че е публикуван в нарушение на права на интелектуална собственост, посочване на лицето или лицата, чиито права на интелектуална собственост са нарушени и основанието, на което тези лица са станали носители на съответните права, както и координати за обратна връзка. Администраторът по своя преценка предприема действия спрямо потребителя – нарушител.

ІХ. Отговорности. Ограничаване на отговорността

9.1. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че "Десенс Плюс" ЕООД не отговоря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на предоставяните Услуги вреди.
9.2. "Десенс Плюс" ЕООД не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на Услугите, предоставяни от DIBLA.COM, независимо дали е дало или не съгласие за това. 9.3. DIBLA.COM не носи отговорност за съдържанието на материалите и коментарите, публикувани от потребители на сайта.
9.4. "Десенс Плюс" ЕООД няма задължение да контролира начина, по който потребителите използват сайта, включително да контролира, проверява и проследява материалите, които потребителите публикуват на сайта.
9.5. "Десенс Плюс" ЕООД няма задължения и не носи отговорност спрямо отношенията (търговски, облигационни и всякакви други) на потребител с трети лица, когато тези отношения са установени и/или поддържани чрез ползване на сайта.
9.6. "Десенс Плюс" ЕООД не носи отговорност спрямо потребителите за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, ограничаване на достъпа или изменение на сайта или ресурсите или услугите на сайта, или вследствие изтриване, изменение, загубване на материали или информация, недостоверност, неточност или непълнотaта на публикувани от потребителите материали и/или информация, достъпни чрез сайта.
9.7. На сайта могат да бъдат представени от "Десенс Плюс" ЕООД или с негово съгласие наименования на юридически лица и еднолични търговци, търговски марки, лога, запазени знаци, наименования на продукти и услуги и други подобни защитени обекти на права.
9.8. "Десенс Плюс" ЕООД има правото да поставя и публикува на сайтовете рекламни банери, препратки и други рекламни форми за стоки и услуги на трети лица. "Десенс Плюс" ЕООД не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на рекламни банери, препратки и други рекламни форми, както и на стоките или услугите, които те рекламират и на тяхното съдържание. "Десенс Плюс" ЕООД не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, рекламирани по реда на този член и поставени на вниманието на потребителя чрез публикуване на сайта.

Х. Обезщетения

10.1. Потребителят е длъжен да обезщети "Десенс Плюс" ЕООД и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, които Потребителят е направил достояние на трети лица или е направил достъпни чрез ползване на предоставените от DIBLA.COM Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия.

ХІ. Защита на личните данни

11.1. "Десенс Плюс" ЕООД има право да събира и използва информация относно Потребителите. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва имена, населено място, както и всяка друга информация, която Потребителят доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите на Уебсайта DIBLA.COM. С оглед избягване на всякакво съмнение, Потребителското съдържание не се разглежда като лични данни и поради това не е предмет на защитата, предоставяна относно личните данни на Потребителя съгласно настоящите Общи условия. 
11.2. "Десенс Плюс" ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които Потребителят сам е направил достъпна тази информация за трети лица.
11.3. "Десенс Плюс" ЕООД събира и използва информацията по т.11.1 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, включително за предлагане на нови услуги на потребителите, предлагане на оферирани от други лица, стоки и/или услуги, за промоции, организиране на томболи, запитвания и всякакви други цели, като с регистрирането си за ползване на Услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава търговски съобщения, изпращани от DIBLA.COM. Описаните цели, за които може да се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за "Десенс Плюс" ЕООД.
11.4. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до "Десенс Плюс" ЕООД на посочените адрес или електронна поща за контакти.

ХІІ. Прекратяване и разваляне на договора

12.1. В случай на прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание, "Десенс Плюс" ЕООД има право да спре незабавно достъпа на съответния Потребител до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие цялото разположено от него Потребителско съдържание, при спазване на изискванията на приложимото законодателство. В случай на прекратяване на договора "Десенс Плюс" ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Поребителя или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа на Потребителя до потребителския му профил, прекратяването на регистрацията му, изтриването на разположеното от Потребителя Потребителско съдържание на сайта, както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

ХІІІ. Други условия

13.1. Всички спорове между страните във връзка с ползването на сайта се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд в град София. 
13.2. По неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
13.3. В случай, че отделни разпоредби от настоящите Общи условия бъдат признати по надлежния ред за недействителни, тази недействителност не засяга останалите разпоредби на Общите условия, които остават в сила и се прилагат в отношенията между страните. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.