Apartment101

Студио за интериорен дизайн
Пловдив
2-ро място 2022

Виртуален музей на Театъра - Драметичен Театър Пловдив / Virtual Museum of the Theater - Dramatic Theater Plovdiv

Проектът за Виртуален музей на Театъра, възложен ни от Драматичен Театър Пловдив e пространство от 80 кв.м., което представя по интерактивен начин 140 му годишната. Добрият диалог с възложителя, ни даде възможност ние да изберем начина, по който да осветлим интересните и важни според нас акценти. Решихме да разделим пространството на шест зони. В една от зоните бяхме провокирани да създадем VR зала. Разглеждайки чертежите и запознавайки се с историята на първата сграда на театъра, която изгаря, ни даде идеята да направим 3D възстановка на салона и сцената. С помощта на VR технологията посетителите ще могат да влязат в стария театър. Друг обект, който създадохме е интерактивния музикалния шкаф с 28 чекмеджета, където отваряйки ги се откриват снимки, документи и кореспонденция, озвучени с автентичен звук. Театърът е имал богата гама от ателиета, някой от които са действащи и до днес. Избрахме да покажем плакати от печатарското ателие, както и оставихме място да се излагат макети от известни постановки. Богатият архив и малкото изложбено пространство ни подтикна към създаването на фото музайка отпечатана върху спациален тапет, която да говори за духа и историята в театъра, използвайки големият снимков материал. Основното изображение е на първата българска професионална театрална трупа, а то е съставено от малки снимки на актьори в миналото и настоящето, както и снимки от сцена. Друг от кътовете, наречен от нас Огледало на славата е място, което има за цел да експонира реквизит и костюми от емблематични представления. Те са поставени на фона на голямо огледало с форма на сцената, където знакови лица на театъра ще поставят своите автографи и ще превърнат огледалото само по себе си в експонат. Изложбената експозиция включва и два таблета, през които посетителите ще могат да научават още подробности. Тази част от музея ще бъде достъпна и в интернет. / The project for a Virtual Museum of the Theater assigned to us by the Dramatic Theater Plovdiv is a space of 80 square meters, which presents in an interactive way the 140-year history of the Theater. Entrusting us with this important task of creating an interior for their ambitious project, our goal was to select and arrange in separate corners the great archive at their disposal. The good dialogue with the contracting authority gave us the opportunity to choose and shed light on the interesting and important accents in it. The task of Virtual Museum provoked us to create a VR hall. Looking at the drawings and getting acquainted with the history of the first building of the theater that burned, gave us the idea to make a 3D reconstruction of the theater from the inside, which through 360-degree photos will be able to make a virtual walk in the old theater. Another object we created is the interactive music cabinet, whereby opening its drawers you discover letters and objects sounded with an authentic atmosphere. The theater had a wide range of workshops, some of which are still active today. We chose to show posters from the printing studio as well as leaving room to exhibit models of famous productions. The rich archive and the small exhibition space prompted us to create a photomosaic wallpaper that speaks of the spirit and life of the actors, using the large library of photographs. The main image is of the first Bulgarian professional theater troupe, and it is composed of past and present small photos of actors as well as stage photos. Visitors can browse and look for favorite actors with the help of a magnifying glass. One of the exhibits called by us mirror of fame is a place where it aims to exhibit requisite and costumes from emblematic performances. They are placed against the background of a large mirror with a stylized shape on the stage of the theater. The idea is that by placing their signatures, the actors will transform the mirror into an exhibit.

  • 20.02.2023
  • 683

Apartment101

Студио за интериорен дизайн
Пловдив