Apartment101

Студио за интериорен дизайн
Пловдив
2-ро място 2021

Ресторант 42 и лоби бар / Hotel Imperial Plovdiv, a member of Radisson Individuals / Restaurant 42 & Lobby bar / Hotel Imperial Plovdiv, a member of Radisson Individuals

Основното предизвикателство пред студиото беше да преобразим съществуващ лоби бар с много ниски тавани в изискан такъв и да му придадем нова функция, като комфортен ресторант за близо 100 човека. Чрез реконструкция в архитектурата разделихме пространството и усвоихме ново от градинската част на хотела. Така успяхме да постигнем достатъчно простор и функционалност в ресторанта и по-компактен, но изискан лоби бар. Стилово съчетахме богата класическа орнаментика по таваните, повдигайки височината в основните зали, със съвременното излъчване на фрезована стенна облицовка, допълвайки с модерни осветителни тела. Друга част от нашето задание беше да се впишем в изискванията на веригата Радисан, към която трябваше да се пресъедини хотел Империал. / The main challenge for the studio was to transform the existing lobby bar with quite low ceilings into a refined one and give it a new function, as a comfortable restaurant for nearly 100 people. Through reconstruction in the architecture we divided the layout and mastered new space taken from part of the garden area of the hotel. Thus we managed to achieve enough spaciousness and functionality in the restaurant and a more compact and cozy lobby bar. We stylishly combined rich classical ornaments on the ceilings, lifting the height in the main halls, with the modern radiation of milled wall lining, complementing with modern lighting fixtures. Another part of our assignment was to fit into the requirements of the Radisson Hotels, to which the Hotel Imperial Plovdiv had to join.

  • 12.01.2022
  • 1729

Apartment101

Студио за интериорен дизайн
Пловдив