Общи Условия


за ползване на сайтовете www.dibla.com и www.dibla-awards.com

І. Въведение. Дефиниции

С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между "Десенс Плюс" ЕООД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201753647, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, бул. "Липник" № 123, Бизнес парк Русе, корпус А, ет. 1 и потребителите на интернет сайта WWW.DIBLA.COM и WWW.DIBLA-AWARDS.COM , наричани за краткост сайта DIBLA.COM.

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1.1. "Потребител" е всяко физическо или юридическо лице, което ползва предоставяните през уебсайта WWW.DIBLA.COM  и WWW.DIBLA-AWARDS.COM и  услуги и ресурси;

1.2. "Потребителски профил" е обособена част в сайта DIBLA.COM, съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от "Десенс Плюс" ЕООД, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията,  да променя паролата си за достъп, както и да изтрие своя профил.

1.3. "Потребителско име" е избран от потребителя уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в сайта DIBLA.COM.

1.4. "Парола" е избран от потребителя код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия.

1.5. "Търговски съобщения" са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

1.6. "Потребителско съдържание" е всякакви данни, информация, текст, файлове, софтуер, фотографии, графики, видеоматериали, съобщения, електронни препратки, както и всякакви други материали, включително, но не само, мненията и коментарите, които Потребителят качва на уебсайта DIBLA.COM.

1.7. "Случайно събитие" е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

1.8. "Злоумишлени действия" са действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

1.9. "Сървър" е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

1.10. "Уебсайт"/"Сайт" е обособеното място в глобалната интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси. За целите на настоящите Общи усуловия под “уебсайт” и “сайт” следва да се разбира сайта WWW.DIBLA.COM и WWW.DIBLA-AWARDS.COM

 

ІІ. Предмет на договора

2.1. "Десенс Плюс" ЕООД чрез сайта DIBLA.COM и DIBLA-AWARDS.COM, наричани за краткост Уебсайта DIBLA.COM,   предоставя в режим on-line на Потребителя предвидените в тези Общи условия услуги ("Услугите"), при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания.

2.2. Част от Услугите на Уебсайта DIBLA.COM  се предоставят на всички Потребители без да е необходима предварителна регистрация. Такива са реклами, новини, дизайнери, галерия.

2.3. Използването на част от Услугите на Уебсайта DIBLA.COM  е възможно само след предварителна регистрация, създаване на Потребителски профил на Потребителя и въвеждане на потребителското име и паролата. Такива са публикуване на проект, коментиране, борса, конкурси, избор на дизайнер, както и услуга "Профил", състояща се в предоставяне на ограничено по размер свободно дисково пространство на сървър на "Десенс Плюс" ЕООД, на което Потребителят може да създаде свой Уебсайт с професионална насоченост по предварително определен модел. Потребителят може да въвежда или да премахва Потребителско съдържание от страниците на своя Уебсайт и да определя кои от тях да бъдат достъпни за трети лица и да бъдат публикувани в директорията на личните страници на регистрираните Потребители на DIBLA.COM.

 

ІІІ. Конкурси

3.1. Потребителите могат да участват в конкурси, като качат своите идейни проекти в подходяща форма за участие. Условията за участие, провеждане и класиране в конкурс, обявен на сайта DIBLA.COM  се посочват конкретно за всеки отделен конкурс.

3.2. Потребителите се съгласяват, че публикуваните на сайта DIBLA.COM проекти във връзка с конкурс могат да се ползват от "Десенс Плюс" ЕООД след приключване на конкурса, независимо от класирането, без да имат каквито и да било имуществени или други претенции за това.

3.3. При определяне на класирането на всеки конкурс се зачитат само уникалните гласове. За определяне уникалността на един глас се използват IP-адресите на устройствата, чрез които е извършено гласуването.

 

ІV. Публикуване на идеен проект

4.1. Идеен проект е всеки текст, данни, снимки, проекти, чертежи, технически спецификации, видео, звук или качени други материали от дизайнерите като част от идейни проекти. "Десенс Плюс" ЕООД не се обвързва по отношение на надеждността, точността, качеството или осъществимостта на всеки един от публикуваните на сайта идейни проекти. Съдържанието на публикуван идеен проект остава единствената и изключителна отговорност на потребителя, който го е качил на сайта.

4.2. Потребителят, който получи идеен проект разбира, че DIBLA.COM не предоставя изпълними архитектурни решения, но е предназначен само като средство за получаване на общи указания, които могат да направляват потребителя в проучване на решение на пазара с помощта на квалифициран професионалист.

4.3. Потребителите приемат, че идейните проекти, които са публикували на сайта, не обвързват "Десенс Плюс" ЕООД със задължение за достъпност на сайта след изтичане на срока на съответния конкурс, за който са били създадени или публикувани на сайта. "Десенс Плюс" ЕООД има право да изтрие всеки идеен проект по своя преценка, изцяло или частично, ако получи сигнали/жалби/нареждания и/или сметне това за уместно, за да се защити сайта и/или когато има друго основание да го направи.

 

V. Условия за ползване

5.1. DIBLA.COM е платформа, предназначена за предоставяне на услуги в полза на хора, интересуващи се от оценяването и насърчаването на идеи, основани на тенденции и стилове на архитектурното проектиране, интериорния и екстериорен дизайн, продуктовия дизайн. Потребителите на сайта приемат и се задължават да спазват Общите условия. С всяко ползване на услуги на сайта, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавна или която и да е друга интернет страница, потребителите декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

5.2. "Десенс Плюс" ЕООД има право едностранно да изменя и допълва Общите условия, като при извършването на такава промяна уведомява потребителите чрез публикуване на изменените Общи условия на сайта преди влизането им в сила.

5.3. Потребителите получават възможност за публикуване на материали на сайта и/или за публикуване на коментари във връзка със съдържание, публикувано на сайта, както и за ползване на посочените в т. 2.3. услуги, след предварителна регистрация съобразно посочените условия. При регистрация на непълнолетно лице, същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия. В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст, регистрацията следва да се извърши от родител или настойник на същото, като родителят се съглaсява с Общите условия.

5.4. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.

5.5. Всяко използване от потребителите на съдържанието на сайта, включително записване, копиране, публикуване, възпроизвеждане, разпространение, излъчване, предаване и препредаване по електронна съобщителна мрежа, публикуване в интернет, публично показване, преработка или използване по какъвто и да е друг начин, извън посочените в настоящите Обши условия, на съдържание от сайта може да става само с изричното разрешение от страна на "Десенс Плюс" ЕООД.

 

VІ. Сключване на договора

6.1. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, изразено с приемането на настоящите Общи условия.

6.2. Договорът се сключва на български език.

6.3. Договорът има действие:
- за нерегистрираните Потребители – до преустановяване на ползването на услугите на DIBLA.COM ;

- за регистрираните Потребители – за неопределен срок от регистриране на Потребителя до прекратяването на договора по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

 

VІІ. Права и задължения на страните

7.1. При ползване на Услугите на платформата DIBLA.COM, Потребителят има право да помества на уебсайта Потребителско съдържание, включващо какъвто и да било обект на интелектуална собственост, единствено в случай, че е носител на съответните права на интелектуална собственост върху него или е получил правото да го използва на валидно правно основание.

7.2. Потребителят се задължава при ползване на предоставяните на сайта DIBLA.COM услуги да не помества на сайта и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица Потребителско съдържание – информация, данни, текст, файлове, софтуер, видео, фотографии, графики, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали:

- противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

- нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;

7.3. Потребителят може да използва съдържание, публикувано на уебсайта DIBLA.COM единствено за лично ползване с нетърговски цели при спазване изискванията на настоящите Общи условия.

7.4. "Десенс Плюс" ЕООД няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на платформата, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребителя при ползването от негова страна на услугите.

7.5. "Десенс Плюс" ЕООД има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания.

7.6. С натискане на бутона "Регистрирай се", потребителят декларира, че напълно разбира съдържанието на настоящите Общи условия и се съгласява да бъде юридически обвързан от тях.

7.7. "Десенс Плюс" ЕООД може да използва публикувано Потребителско съдържание под каквато и да е форма за популяризиране на сайта DIBLA.COM и търговската марка дибла.

 

VІІІ. Интелектуална собственост

8.1. С разполагането на Потребителско съдържание под каквато и да е форма на Уебсайта DIBLA.COM, Потребителят предоставя на "Десенс Плюс" ЕООД правото да го използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет, печатни издания или по друг начин, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до него, който достъп е неограничен от място, време и територия, без да дължи възнаграждение за това. "Десенс Плюс" ЕООД ползва това право не само за времето, за което Потребителското съдържание е поместено на сайта, но и след премахването или изтриването му за популяризиране на сайта DIBLA.COM и търговската марка дибла.

8.2. В случай, че предоставеното Потребителско съдържание включва обекти на интелектуална собственост, Потребителят декларира, че е носител на съответните права на интелектуална собственост върху тях или има правото да използва съответните материали, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на Сайта и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава права на интелектуална собственост, лични или други права на трети лица. При публикуване на новини и фотографии Потребителят посочва техния източник или автор.

8.3. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, Потребителят има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на "Десенс Плюс" ЕООД, на други потребители или на съответно указаните лица. Потребителят има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на Услугите, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, както и в случай, че съответното съдържание е предоставено от него или е получил изричното съгласие на съответните правоносители. Независимо от горното Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е "Десенс Плюс" ЕООД или друг потребител.

8.4. Потребителят е единствен отговорен за законността на Потребителското съдържание, което публикува или прави достъпно чрез ползването на услугите на Уебсайта DIBLA.COM, както и за действията си по публикуването му и за последствията от това публикуване.

8.5. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на Уебсайта, извън Потребителското съдържание, разположено от Потребителите на Уебсайта DIBLA.COM, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения, и/или Закона за промишления дизайн и принадлежат на "Десенс Плюс" ЕООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на "Десенс Плюс" ЕООД и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

8.6. В случай на нарушени права на интелектуална собственост от потребител на сайта, ощетеният им носител следва да уведоми администратора в писмена форма на електронна поща [email protected] или на посочения в началото адрес на управление. Уведомлението следва да съдържа точно идентифициране на материала, за който се твърди, че е публикуван в нарушение на права на интелектуална собственост, посочване на лицето или лицата, чиито права на интелектуална собственост са нарушени и основанието, на което тези лица са станали носители на съответните права, както и координати за обратна връзка. Администраторът по своя преценка предприема действия спрямо потребителя – нарушител.

 

ІХ. Отговорности. Ограничаване на отговорността

9.1. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че "Десенс Плюс" ЕООД не отговоря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на предоставяните Услуги вреди.

9.2. "Десенс Плюс" ЕООД не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на Услугите, предоставяни от DIBLA.COM, независимо дали е дало или не съгласие за това. 9.3. DIBLA.COM не носи отговорност за съдържанието на материалите и коментарите, публикувани от потребители на сайта.

9.4. "Десенс Плюс" ЕООД няма задължение да контролира начина, по който потребителите използват сайта, включително да контролира, проверява и проследява материалите, които потребителите публикуват на сайта.

9.5. "Десенс Плюс" ЕООД няма задължения и не носи отговорност спрямо отношенията (търговски, облигационни и всякакви други) на потребител с трети лица, когато тези отношения са установени и/или поддържани чрез ползване на сайта.

9.6. "Десенс Плюс" ЕООД не носи отговорност спрямо потребителите за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, ограничаване на достъпа или изменение на сайта или ресурсите или услугите на сайта, или вследствие изтриване, изменение, загубване на материали или информация, недостоверност, неточност или непълнотaта на публикувани от потребителите материали и/или информация, достъпни чрез сайта.

9.7. На сайта могат да бъдат представени от "Десенс Плюс" ЕООД или с негово съгласие наименования на юридически лица и еднолични търговци, търговски марки, лога, запазени знаци, наименования на продукти и услуги и други подобни защитени обекти на права.

9.8. "Десенс Плюс" ЕООД има правото да поставя и публикува на сайтовете рекламни банери, препратки и други рекламни форми за стоки и услуги на трети лица. "Десенс Плюс" ЕООД не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на рекламни банери, препратки и други рекламни форми, както и на стоките или услугите, които те рекламират и на тяхното съдържание. "Десенс Плюс" ЕООД не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, рекламирани по реда на този член и поставени на вниманието на потребителя чрез публикуване на сайта.

 

Х. Обезщетения

10.1. Потребителят е длъжен да обезщети "Десенс Плюс" ЕООД и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, които Потребителят е направил достояние на трети лица или е направил достъпни чрез ползване на предоставените от DIBLA.COM Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия.

 

ХІ. Защита на личните данни

11.1. .При обработването на лични данни „Десенс Плюс” ЕООД спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“) и Закона за защита на личните данни, защото за нас сигурността на личните данни на потребители на WWW.DIBLA.COM и WWW.DIBLA-AWARDS.COM. (“Сайта”) e от първостепенно значение.

11.2. Личните данни, отнасящи се до потребителите на Сайта и съдържащи се в базата данни на „Десенс Плюс” ЕООД не може да се предоставят на трети лица, освен в предвидените в приетата от нас „Политиката за сигурност на личните данни на физическите лица“ случаи, с изричното съгласие на потребителя и/или съгласно предписанията на българските закони.

11.3. За предоставяне на Услугите на WWW.DIBLA.COM, „Десенс Плюс” ЕООД обработва личните данни на своите потребители съгласно „Политиката за сигурност на личните данни на физическите лица“, публикувана на интернет страницата: WWW.DIBLA.COM." и Политиката за бисквитки.

11.4. “Десенс Плюс" ЕООД има право да събира и използва информация относно Потребителите. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва имена, е-mail, IP, телефон, снимка, адрес, населено място, както и всяка друга информация, която Потребителят доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите на Уебсайта DIBLA.COM. 

11.5. "Десенс Плюс" ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие, както и в случаите, при които Потребителят сам е направил достъпна тази информация за трети лица.

11.6. "Десенс Плюс" ЕООД събира и използва информацията по т.11.1 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, включително за предлагане на нови услуги на потребителите, предлагане на оферирани от други лица, стоки и/или услуги, за промоции, организиране на томболи, запитвания и всякакви други цели, като с регистрирането си за ползване на Услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава търговски съобщения, изпращани от DIBLA.COM. Описаните цели, за които може да се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за "Десенс Плюс" ЕООД.

11.7. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до "Десенс Плюс" ЕООД на посочените адрес или електронна поща за контакти.

 

ХІІ. Прекратяване и разваляне на договора

12.1. В случай на прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание, "Десенс Плюс" ЕООД има право да спре незабавно достъпа на съответния Потребител до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие цялото разположено от него Потребителско съдържание, при спазване на изискванията на приложимото законодателство. В случай на прекратяване на договора "Десенс Плюс" ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Поребителя или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа на Потребителя до потребителския му профил, прекратяването на регистрацията му, изтриването на разположеното от Потребителя Потребителско съдържание на сайта, както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

 

ХІІІ. Други условия

13.1. Всички спорове между страните във връзка с ползването на сайта се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд в град София.

13.2. По неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

13.3. В случай, че отделни разпоредби от настоящите Общи условия бъдат признати по надлежния ред за недействителни, тази недействителност не засяга останалите разпоредби на Общите условия, които остават в сила и се прилагат в отношенията между страните. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 

*Настоящите Общи условия са актуализирани на 22.05.2018 год. и влизат в сила от 25.05.2018 год.


 

ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Tози документ съдържа Политиката за сигурност на личните данни на физически лица (“Политика”) и е неразделна част от Общите условията. Неприятно, но в случай че не сте съгласни с Общите условия, няма възможност да използвате Сайта: WWW.DIBLA.COM и WWW.DIBLA-AWARDS.COM, респективно да използвате предлаганите в него услуги.. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.

Дата на актуализация: 22 май 2018

 

ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Личната Ви неприкосновеност е изключително важна за нас. Тази политика за сигурност разкрива какви лични данни събираме от Вас посредством съвместните ни взаимоотношения и как използваме тези данни. С цел предоставяне Услугите в сайта WWW.DIBLA.COM и WWW.DIBLA-AWARDS.COM. (наричано за краткост “Сайта” или DIBLA.COM), „Десенс Плюс” ЕООД („Ние“), вписано в Tърговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201753647, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, бул. "Липник" № 123, Бизнес парк Русе, корпус А, ет. 1, обработва данни на физически лица – потребители на Сайта („Субекти на данни“/„Вие“/„Вас“), в съответствие с настоящата Политика.

DIBLA.COM e уеб базирана платформа, която обединява на едно място интериорни и продуктови дизайнери, търговци, потребители, производители и лица от бранша без ограничение. Зад проекта DIBLA e компанията .„Десенс Плюс” ЕООД, която е администратор на данни по отношение на информацията, събрана при разглеждането и използването на Сайта. При обработването на лични данни „Десенс Плюс” ЕООД спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“) и Закона за защита на личните данни, защото за нас сигурността на личните данни на нашите потребители e от първостепенно значение.

По смисъла на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR), лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани или вече сте идентифицирани.  

Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

Администратор e физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.

 

на описаните в „Общите условия за ползване на сайта www.dibla.com и www.dibla-awards.com

I. Категории субекти, чиито лични данни НИЕ обработваме:

Във връзка с предоставяните Услуги, подробно описани в „Общите условия за ползване на сайта www.dibla.com и www.dibla-awards.com“, НИЕ обработваме информация относно следните Субекти на данни на следните категории физически лица:

 • ползватели на Сайта без регистрация;
 • ползватели на Сайта с регистрация, като потребители;
 • отправили запитвания, искания или друга кореспонденция към „Десенс Плюс” ЕООД;
 • информация за които се съдържа в искания, запитвания, оплаквания или друга кореспонденция, отправена към „Десенс Плюс” ЕООД.

II.  Лични данни, които обработваме:

Не би било възможно  да Ви предоставим Услугите на Уебсайта DIBLA.COM, ако не попълните необходимата ни за тази цел информация. В тази връзка Ние изискваме определени Ваши лични данни, а Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите, предоставяни чрез нашия Сайт. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на същите. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея. Това са следните доста простички неща:

 • имена,
 • адрес,
 • имейл адрес,
 • парола за сайта,
 • длъжност,
 • град,
 • телефон, и
 • снимка.

С цел отговор на запитвания, отправени в комуникация към „Десенс Плюс” ЕООД чрез електронни форми в Сайта или чрез изпращане по регулярна или електронна поща, възможно е Ние да съхраним и обработим и допълнителна информация (извън горепосочената), посочена от Вас в самото запитване или в резултат от това обработване. Следва да имате предвид, че Вие може и посредством Ваш коментар, направен в Сайта, да ни предоставите допълнителна информация (извън горепосочената), която също да бъде обект на обработване от  „Десенс Плюс” ЕООД.

Предоставените в Сайта функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Общия регламент относно защита на данните.

На основание Вашето изрично съгласие „Десенс Плюс” ЕООД може да обработва и други данни, отнасящи се до Вас, в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответната електронна форма, добавите предпочитания, настройки и др. с цел още по-ползотворно използване на нашите Услуги.

В допълнение, ние събираме информация от вашия компютър, телефон, таблет или друго устройство, което използвате за нашите Услуги, предоставяни на Сайта. Тази информация включва

• IP-адрес
• използвания от Вас браузър
• настройките Ви за език
• настройките Ви за дата и час.

В допълнение, ние събираме информация от вашия компютър, телефон, таблет или друго устройство, което използвате за нашите Услуги, предоставяни на Сайта. Тази информация може да включва IP адрес, използвания от вас браузър и настройките ви за език, дата и час.

Бързите линкове за повтаряне на предишни търсения Ви дават възможност да повтаряте Ваши търсения, вместо да ги въвеждате всеки път. Функционалността може да бъде ползвана с или без регистрация. При ползване на Сайта във Вашия браузър се съхранява бисквита със случайно генериран номер, даващ възможност на Сайта да Ви покаже бързи линкове за повтаряне на предишни търсения.

В Сайта се използват логове със следните цели:

• За подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми.

• За подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия.

• За развитие и подобряване на Услугите в Сайта.

• За измерване на посещаемостта на Сайта.

III. С какви цели обработваме Вашите лични данни:

Най-общо казано обработваме Вашите лични данни с цел предоставяне на Услугите на Сайта. Наред с това, използваме Вашите лични данни за връзка с Вас и за да Ви информиране за нови и интересни предложения, както и други услуги, които смятаме, че ще са във Ваш интерес.

„Десенс Плюс” ЕООД обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика, които могат да бъдат свързани със:

• защита и прилагане на легитимните интереси на други ползватели на Услугите на Сайта, трети лица и „Десенс Плюс” ЕООД.

• изпълнението на законови задължения на „Десенс Плюс” ЕООД.

• предоставянето на услуги, които поискате от нас, както и предоставяне на информация, която би била полезна за Вас - изложения, събития.

• регистрацията Ви на уебсайта, като в този случай Ние ще използваме Вашата лична информация, за да поддържате и актуализирате профила си (например като промяна на паролата, адреса и др.).

• администрирането на уебсайта.

• анализиране и подобряване на използването на нашия уебсайт (вкл. използваме информация за това, как се движите в нашия уебсайт).

• администриране на всички конкурси и състезания, провеждани от „Десенс Плюс” ЕООД .

• измерване и анализиране на нашата реклама.

• поддържане на уебсайта, приложението и мрежата ни сигурни и безопасни.

• отправяне към Вас на предложения и препоръки на базата на информацията, която споделяте с нас;

Нашият легитимен интерес от обработката на Вашите лични данни е породен от необходимостта да бъде осигурена защитата и опазването на законните интересите на „Десенс Плюс” ЕООД и/или трети лица, което е свързано с:

• осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с предоставяните Услуги.

• приемане и обработване на получени от Вас запитвания и друга кореспонденция.

• осигуряване на нормалното използване на Сайта от Ваша страна и от страна на другите потребители, установяване и предотвратяване на злонамерени действия.

• откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността, развитие и подобряване на предназначението на Сайта.

• осъществяване и закрила на правата и законните интереси на „Десенс Плюс” ЕООД, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни.

За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Законови ни задължения са свързани с изпълнение на предвидени в закона изисквания за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на задължения предвидени в Общия регламент относно защитата на данните, свързани с уведомяването Ви за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др. подобни. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Вашете изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.

Ние обработваме анонимизирани данни за статически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни – например, за да представим движение на големи групи хора. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

IV. Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?

„Десенс Плюс” ЕООД прилага генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите на Сайта, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.

Регистрационни данни (като име, фамилия, имейл адрес, град, длъжност, телефон) и информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Условията (дата, час, IP адрес) се съхраняват за целия период на поддържане на Вашия профил в Сайта и до 1 /една/ година от прекратяване на регистрацията /данните Ви идентифицират като конкретен потребител в Сайта/.

Файлове, снимки или други документи и информация, съхранени във Вашия акаунт  се съхраняват до изтриването им от Вас или в срок до 1 /една/ година от прекратяване на регистрацията Ви /по отношение на тези данни „Десенс Плюс” ЕООД е доставчик на услуга по съхраняване на чужда информация (хостинг) и контролът върху съхранението на тази информация във Вашия акаунт е изцяло Ваш. „Десенс Плюс” ЕООД няма задължение да проверява и следи за противоправно съдържание или за извършване на противоправни дейности по отношение на тези данни. В случай, обаче, че „Десенс Плюс” ЕООД бъде уведомен за извършването на такава противоправна дейност или за такова противоправно съдържание или получи съответно нареждане от компетентен държавен орган за Нас може да възникне задължение да запази съответното съдържание независимо от евентуалното му изтриване или от изтриването на акаунта Ви/.

Автоматичен вход се съхранява за целия период на поддържане на Вашия профил в Сайта /тази опция Ви дава възможност да влизате автоматично в Сайта от компютър, на който сте избрали това. Не бива да ползвате тази опция, ако до този компютър имат достъп други лица освен Вас/.

Бързи търсения се съхраняват до изтриването им от Вас или до прекратяване на регистрацията Ви /тази опция Ви дава възможност да повтаряте Ваши търсения, вместо да ги въвеждате всеки път. Функционалността може да бъде ползвана с или без регистрация/.

Настройки се съхраняват до изтриването им от Вас или до прекратяване на регистрацията Ви. В случай че се съхраняват в бисквита, до 6 /шест/ месеца от последното ползване /в тази категория попадат настройки като избор на език и др. под/.

Кореспонденция и запитвания към нас се съхраняват докато е активен профила Ви /с цел по-добра комуникация с Вас ние запазваме този тип информация, която може да съдържа и лични данни/.

Бисквитки се съхраняват до 6 /шест/ месеца от последното ползване на Услугите /за описание на използваните бисквити виж “Политика за използване на Бисквити”/.

 

В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

V. Споделяме ли Вашите лични данни с трети страни?

„Десенс Плюс” ЕООД не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика и предвидените в закона случаи. За предоставяне на най-добрите условия по договорите с нашите партньори, НИЕ предоставяме Ваши лични данни или част от тях на:

 • нашите служители и професионални съветници.
 • компетентен държавен или съдебен орган, ако това бъде поискано по надлежен начин.
 • други потребители на Услугите на Сайта.
 • лица, за които имаме Вашето изрично съгласие да предоставяме на личните Ви данни.
 • трети лица с оглед защитата на права и законни интереси на „Десенс Плюс” ЕООД и/или други потребители на Сайта

При работата си с посочените по-горе категории лица, на които предоставяме Вашите лични данни, НИЕ изискваме от тях стриктно да бъдат спазвани нашите инструкции, в съответствие с настоящата Политика.

В случай на сливане, придобиване или продажба на активи, засягащи обработването на лични данни, Вие ще бъдете уведомени предварително. Ако променим структурната форма, наименованието и  или състава на нашата компания - “Десенс Плюс” ЕООД, но с това НЕ променяме мерките за сигурност на личните данни, които съхраняваме, си запазваме правото да променим Политиките на сайта, без това да се отразява на законосъобразната обработка на лични данни от наша страна.

Следва да имате предвид, че ако ни поискат от полицията или от друг регулаторен или държавен орган, който разследва предполагаеми незаконни дейности, предоставяне на  личната Ви информация или друга информация, която получим за Вас, имаме право да го направим.

Нашият уеб сайт и приложението съдържа и връзки към и от уебсайтовете на трети страни – Facebook, Google +, Pinterest. Ако следвате връзка към някой от тези уебсайтове, имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени правила за поверителност и че не приемаме никаква отговорност или отговорност за тези правила. Моля, проверете тези правила, преди да изпратите информация на тези уебсайтове.

Информацията, която събираме от вас, може да бъде прехвърлена и съхранявана извън Европейското икономическо пространство ("ЕИП"). Може да се обработва и от персонал, работещ извън ЕИП, който работи за нас или за един от нашите доставчици. В този случай, законите на третата страна за защита на данните ще бъдат одобрени като адекватни от Европейската комисия или ще бъдат приложени други приложими гаранции.

VI. Вашите права по отношение на личните данни

Съгласно Общия регламент относно защитата на данните Вие разполагате със следните права, които може да упражните чрез попълване на формата за контакт: http://www.dibla.com/contact с отправена молба в този смисъл:

 • Право на информираност.

Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с обработването на Вашите лични данни.

 • Право на достъп.

Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно начина на обработването им и правата Ви във връзка с това.

 • Право на коригиране.

Вие имате право да коригирате и допълните Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни.

 • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“).

Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.

 • Закриване на акаунт.

В случай че желаете, имате възможност да закриете Вашия акаунт по всяко време, чрез предвидената за това функционалност.

След закриване на акаунта всички данни, част от него, се изтриват, като се спазват правилата, уредени в раздел „Колко дълго съхраняваме информацията Ви?“ от настоящата Политика.

 • Право на ограничаване във връзка с обработването на данни.

Общият регламент относно защитата на данните предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.

 • Право за уведомяване на трети лица.

В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от Администратора на Вашите лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни.

 • Право на преносимост на данните.

Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, в случай че обработването е основано на съгласие или договорно задължение или обработването се извършва по автоматизиран начин. В Сайта е предвидена функционалност, която Ви позволява да експортирате желаната от Вас информация.

Важно: Отговорността за съхранението на експортирани от Сайта данни, както и за всички последствия от предоставянето им на други администратори е изцяло Ваша.

 • Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.

При предоставяне на Услугите в Сайта не се използват технологии, попадащи в тази категория.

 • Право на оттегляне на съгласие.

Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си, което сте дали във връзка с обработването на лични данни на основание - Вашето съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

 • Право на възражение.

Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес.

В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

 • Право на жалба до надзорен орган.

Вие имате право да подадете жалба до надзорния орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

В случай че упражнявате тези права явно неоснователно или прекомерно, по-специално поради своята повторяемост,  „Десенс Плюс” ЕООД си запазва правото да наложи разумна такса, като взема предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или да откаже да предприеме действия по искането.

VII. Точност на информацитята

„Десенс Плюс” ЕООД не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

VIII. Как защитаваме Вашите лични данни

С оглед осигуряване на възможно най-добра защита на данните на компанията и своите потребители, НИЕ прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Общия регламент относно защита на данните и Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти.

Компанията е приела необходимите правила и процедури, свързани със законосъобразното обработване на Вашите лични данни, вкл. План за действие при нарушение на сигурността на данните, установила е структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, които подпомагат процесите по законосъобразно обработване, опазване и обезпечаване на сигурността на Вашите данни.

За максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

IX. Политика за използване на „бисквитки“

Като неразделна част от настоящата Политика за сигурност на личните данни на физическите лица „Десенс Плюс” ЕООД е приело и Политика за използване на „бисквитки“, с които можете да се запознаете от категория Меню на нашия уебсайт.

X.Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO)

Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към Длъжностното лице по защита на личните данни в „Десенс Плюс” ЕООД, а именно: Мирослав Иванов

Най-късно в 1-месечен срок от постъпване на Вашето искане, ние ще отговорим на Вашите въпроси, молби и запитвания.

 • Адрес за кореспонденция: гр. Русе, бул. "Липник" № 123, Бизнес парк Русе, корпус А, ет. 1 или по e-mail
 • E-mail: [email protected]
 • Форма за контакт: http://www.dibla.com/contact
 • Тема: Лични данни

 

Длъжностното лице по защита на личните данни е отговорно :

Да Ви съдейства по отношение на правата Ви във връзка с обработването на личните данни в нашата организация.

Да информира и съветва администратора или обработващия лични данни и служителите, които извършват обработване, за техните задължения по силата на нормативните актове за защита на личните данни;

Да наблюдава спазването на правилата за защита на личните данни и на политиките на администратора или обработващия лични данни по отношение на защитата на личните данни, включително възлагането на отговорности, повишаването на осведомеността и обучението на персонала, участващ в операциите по обработване, и съответните одити;

При поискване да предоставя съвети по отношение на оценката на въздействието върху защитата на данните и да наблюдава извършването на оценката;

Да си сътрудничи с Комисията за защитата на лични данни;

Да действа като точка за контакт за Комисия за защита на личните данни по въпроси, свързани с обработването, включително предварителната консултация и по целесъобразност да се консултира по всякакви други въпроси.


 

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

 

I. Предмет

Тази политика се отнася за бисквитките и интернет страниците, обслужвани от компания „Десенс Плюс” ЕООД („Ние“), вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201753647, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, бул. "Липник" № 123, Бизнес парк Русе, корпус А, ет. 1.

При посещение на WWW.DIBLA.COM и WWW.DIBLA-AWARDS.COM., ще Ви помолим да приемете използването на "бисквитки" в съответствие с условията на тези правила, Чрез използването на нашия уеб сайт и приемането на тези правила, Вие се съгласявате да използваме „бисквитките“ в съответствие с условията на тези правила. 

II. Какво представляват „бисквитките“?

Бисквитката е файл с малък размер, сформирана от букви и цифри, който ще бъде съхранен на Вашия компютър, мобилно устройство или друго оборудване на даден потребител, които се използват за достъп до интернет. Бисквитката се инсталира чрез изискването, изпратено от сървъра на дадена уеб-страница към браузъра (например: Internet Explorer, Chrome), и е напълно „пасивна“ (не съдържа софтуерни програми, вируси или spyware и няма достъп до информацията от хардуера на потребителя).

III. За какво се използват „бисквитките“?

Тези файлове правят възможно познаването на устройството на потребителя и представянето на съдържанието му в съответния начин, адаптирано за предпочитанията на потребителя. Бисквитките осигуряват на потребителя приятно изживяване по време на навигация в интернет и подпомагат „Десенс Плюс” ЕООД, за да предлага подходящи за потребителите услуги. Също така, се използват и при подготовката на анонимни статистики, които ни помагат да разберем как даден потребител предпочита да използва нашите интернет страници, позволявайки ни да подобрим структурата и съдържанието им, изключвайки идентифицирането на личността на потребителя.

IV. Какви видове „бисквитки“ съществуват?

Съществуват два вида бисквитки – на потребителска сесия и фиксирани. Първите са временни файлове, които остават в устройството на потребителя до края на потребителската му сесия или до затваряне на приложението (уеб браузъра). Фиксираните файлове остават на устройството на потребителя за периода, параметриран от бисквитките или докато бъдат изтрити ръчно от потребителя.

V. Как се използват бисквитките от този уебсайт?

Посещаването на този сайт може да създаде бисквитки със следните цели:

• използваме "бисквитки" за ефективност на нашия уебсайт. Тези "бисквитки" позволяват събирането на информация за това, как посетителите използват нашия уебсайт, включително кои страници посещават най-често и дали получават съобщения за грешка от определени страници. Тези "бисквитки" не събират информация, която индивидуално идентифицира посетител. Цялата информация, която тези бисквитки събират, е обобщена и анонимна. Използва се само за подобряване на функционирането и функционирането на WWW.DIBLA.COM;

• използваме функционални "бисквитки" на нашия уебсайт, за да позволим на WWW.DIBLA.COM да запомни информацията, която сте въвели, или да направите избора си, и да предложите по-добри, по-лични функции. Тези "бисквитки" могат да се използват и за запомняне на промените, направени в размера на текста, шрифтовете и други части от уеб страниците, които можете да персонализирате.

• Използваме доставчици на услуги от трети страни, за да обслужваме реклами от наше име в интернет. Тези доставчици на услуги могат да събират Вашия IP адрес и информация, която не позволява лична информация за вашите посещения на нашия сайт, за да се показват реклами на WWW.DIBLA.COM, докато посещавате други уебсайтове. Тази информация, която не е лична идентификация, е анонимна и не включва вашето име, адрес, имейл адрес или друга лична информация, но вашият IP адрес може да бъде събран. Анонимната информация се събира чрез използването на пикселен маркер (известен също като "бисквитки" и маркери за действие), което е стандартна технология, използвана от повечето големи уебсайтове.

• Използваме Google Анализ, за ​​да анализираме използването на нашия уеб сайт. Нашият доставчик на услуги за анализи генерира статистическа и друга информация за използването на уебсайтове чрез "бисквитки". Създадената информация, свързана с нашия сайт, се използва за създаване на отчети за използването му. Декларацията за поверителност на доставчика на услуги за анализи е налице на адрес: http://www.google.com/policies/privacy.

• Нашият сайт съдържа връзки към други сайтове, бутони за споделяне, напр. Facebook, Google +, Pinterest. Тези други уебсайтове, услуги и приложения могат да задават свои "бисквитки" на компютрите на потребителите, да събират данни или да изискват лична информация. Трябва да препратите към всички правила за поверителност, намерени на такива уеб сайтове, услуги и приложения, за да разберете как може да бъде събирана и използвана вашата информация.

• Бисквитки за регистрация с цел осигуряване на сигурността на Сайта.

• Биквитки за географско насочване;


VI. Съдържат ли „бисквитките“ лични данни?

Сами по себе си, бисквитките не изискват информация с личен характер, за да могат да бъдат използвани и най-често не идентифицират личността на интернет потребителите. Личните данни, събрани при употребата на бисквитки, могат да бъдат събирани само за улесняване на употребата от потребителя. Тези данни са криптирани по начин, който не позволява на неоторизираните лица да имат достъп до тях.

VII. Блокиране на „бисквитки“.

По принцип дадено приложение за достъп до уеб-страниците позволява съхраняването на бисквитки по подразбиране. Тези настройки могат да бъдат променени така, че автоматичното управление на бисквитките да бъде блокирано от уеб браузъра или потребителя да бъде информиран всеки път, когато се изпращат бисквитки до неговия терминал. Подробна информация за възможностите и начините на управление на бисквитки може да бъде намерена в настройките на приложението (на уеб-браузъра). Ограничаването на използването на бисквитки може да повлияе на някои функции  на уеб-страницата.

Повечето браузъри ви позволяват да откажете да приемате бисквитки; например:

• в Internet Explorer (версия 10) можете да блокирате "бисквитките" с помощта на "Настройки", "Интернет опции", "Поверителност" и след това "Разширени";

• във Firefox (версия 24) можете да блокирате всички "бисквитки", като кликнете върху "Инструменти", "Опции", "Поверителност", изберете "Използване на персонализирани настройки за историята" от падащото меню и премахнете " "; и

• в Chrome (версия 29) можете да блокирате всички "бисквитки", като отворите менюто "Персонализиране и контрол" и кликнете върху "Настройки", "Показване на разширените настройки" и "Настройки за съдържанието"

Блокирането на всички "бисквитки" ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много уебсайтове.  Ако блокирате "бисквитките", няма да можете да използвате всички функции и на нашия уеб сайт.

VIII. Изтриване на бисквитки

Можете да изтриете "бисквитки", които вече са съхранени на вашия компютър; например:

• в Internet Explorer (версия 10), трябва ръчно да изтриете файловете с "бисквитки" (можете да намерите инструкции за това на адрес http://support.microsoft.com/kb/278835);

• в Firefox (версия 24) можете да изтриете бисквитките, като кликнете върху "Инструменти", "Опции" и "Поверителност", след това изберете "Използване на персонализирани настройки за историята", кликнете върху "Покажи бисквитките" Бисквитки"; и

• в Chrome (версия 29) можете да изтриете всички "бисквитки", като отворите менюто "Персонализиране и контрол" и кликнете върху "Настройки", "Показване на разширени настройки" и "Изчистване на данните за сърфирането" и други данни за сайтове и приставки "преди да кликнете върху" Изчистване на данните за сърфирането".

Изтриването на бисквитки ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много уеб сайтове.

VIII. Защо „бисквитките“ са важни за интернет?

Бисквитките представляват централна точка за ефективното функциониране в интернет, помагайки за изготвянето на определен модел на предпочитания и интереси на всеки потребител. Несъгласието или дезактивирането на бисквитките може да направи някои сайтове невъзможни за използване.

Отказът или дезактивирането на бисквитките не значи, че вече няма да получаваш онлайн реклами, а че тези вече няма да се появяват в твоя акаунт за предпочитани и интересни, събрани чрез поведението на сърфиране.

Примери за важни роли на бисквитките (които не изискват удостоверяване чрез акаунт):

• Съдържание и услуги, адаптирани към предпочитанията на потребителя – категории продукти и услуги.

• Оферти, адаптирани към предпочитанията на потребителя – запомняне на пароли.

• Запаметяване на филтрите за протекция срещу деца относно интернет съдържанието (опция family mode, функция safe search).

• Ограничаване на честотата на използване на рекламите – ограничаването на афиширането на дадена реклама за определен потребител на сайта.

• Предоставяне на реклами, които биха заинтересовали потребителя.

• Измерването, оптимизирането и характеристиките от analytics – как да потвърдиш дадено ниво на трафик в уебсайта, какъв тип съдържание се визуализира и начинът, по който потребителя стига до даден уебсайт (напр.: търсачки, директно, други уебсайтове и т.н.). Уебсайтовете разработват тези анализи и тяхната употреба с цел подобряване на сайта в полза на потребителите.

IX. Сигурност и конфиденциалност.

Бисквитките НЕ са вируси! Те използват формата на обикновен текст. Не са съставени от части от кодове, така че не могат да бъдат изпълнени и нито да се изпълняват самостоятелно. Следователно, не могат да бъдат дублирани или копирани в други мрежи, за да стартират или да се копират наново. Тъй като не могат да изпълнят тези функции, не могат да бъдат считани за вируси.

Бисквитките могат все пак да бъдат използвани за отрицателни цели. Тъй като съхраняват информация за предпочитанията, също и за историята на сърфирането на потребителя, както на определен сайт, така и на повечето други сайтове, бисквитките могат да бъдат използвани като форма на Spyware (шпионски софтуер). Много антишпионски софтуери не са наясно с този факт и постоянно маркират бисквитките да бъдат премахнати по време на процедурите за отстраняване / сканиране / анти-вирус / анти-шпионски софтуер.

Обикновено браузърите имат вградени настройки за неприкосновеност на личните данни, които осигуряват различни нива на приемане на бисквитките, периода на валидност и автоматичното изтриване, след като потребителят е посетил даден сайт.

Други аспекти на сигурност, свързани с бисквитките:

Тъй като защитата на личните данни е изключително важна и представлява правото на всеки потребител на интернет, се препоръчва да се познават евентуалните проблеми, които бисквитките могат да създадат. Чрез тях се изпраща постоянно и двупосочно информация между браузъра и уебсайта, а в случай, че хакер или друго неупълномощено лице се намеси по време на изпращане на данните, тогава информацията, съдържаща бисквитки, може да бъде прихваната.

В редки случаи това може да се случи, ако браузърът се свърже със сървъра, използвайки некриптирана мрежа (напр.: безжична незащитена с парола мрежа).

Друг вид атаки, базирани на бисквитки изискват грешни настройки на бисквитките в сървъра. Ако даден уебсайт не изисква от браузъра да използва само криптирани канали, хакерите могат да използват тази уязвимост, за да измамят браузърите при изпращането на информация чрез незащитените канали. Хакерите използват след това информацията с цел неоторизиран достъп до дадени уебсайтове. Много е важно да бъдете внимателни при избора на най-подходящата защита на личните данни.

X.Съвети за сигурно и отговорно сърфиране, базирано на бисквитки.

Благодарение на гъвкавостта им и на факта, че повечето от най-посещаваните и най-големите сайтове използват бисквитки, последните са почти неизбежни.

Дезактивирането на бисквитките няма да позволи достъпа на потребителя до най-срещаните и използвани сайтове, измежду които Youtube, Gmail, Yahoo и други.
Всички съвременни браузъри предлагат възможността за промяна на настройките на бисквитките. Тези настройки се намират по принцип в „опции“ или в менюто „предпочитани“ на твоя браузър, чрез които можеш да персонализираш употребата на бисквитки в твоя браузър.

 

Настоящата версия на Политика за използване на Бисквитки е актуализирана на 22.05.2018 година.